1- ضربه تاس در بدمینتون: تاس (Clear) به ضربه ای گفته می شود که از ارتفاع بالا به آخر زمین حریف زده شود انواع تاس عبارتنداز:
- تاس معمولی ( ارتفاع متوسط )
- تاس دفاعی ( ارتفاع زیاد )
- تاس حمله ای ( ارتفاع کم )

آموزش ضربه تاس در بدمینتون2- ضربه آندرهند در بدمنیتون : به ضربه ای که از جلوی زمین به انتهای زمین حریف زده شود آندرهند می گویند انواع آندرهند عبارتنداز:
- آندرهند معمولی ( با ارتفاع متوسط )
- آندرهند حمله ای ( با ارتفاع کم )
- آندرهند دفاعی ( با ارتفاع زیاد )

آموزش ضربه آندرهند در بدمینتون3- ضربه درآپ در بدمینتون: به ضربه ای که از با لای سر به جلوی زمین حریف زده شود، ضربه درآپ گفته می شود.  انواع درآپ عبارتنداز:
- دراپ آهسته
- دراپ تیز
توجه: ضربه درآپ را می توان بصورت کات دار اجرا نمود.

آموزش ضربه درآپ در بدمینتون4- ضربه نت در بدمینتون: به ضربه ای که که از جلوی زمین به جلوی زمین حریف زده شود نت یا (آندرهند دراپ ) می گویند.

آموزش ضربه نت در بدمینتون5- ضربه اسمش (آبشار) در بدمینتون: ضربه ای که از ارتفاع بالا و به صورت مایل و با سرعت زیاد به زمین حریف زده شود اسمش (آبشار) می گویند. و به دو صورت "معمولی" و "پرشی" می توان اجرا نمود.

آموزش ضربه اسمش در بدمینتونآموزش ضربه اسمش در بدمینتون6- دفاع در بدمینتون: یکی از ضربات مهم در بدمینتون دفاع می باشد که این ضربه معمولاً در پاسخ به ضربات حمله ای از جمله اسمش اجرا می شود انواع دفاع عبارتند از :
- دفاع کوتاه
- دفاع تیز
- دفاع بلند
- گونه های دفاع :
- دفاع در داخل بدن
- دفاع در اطراف بدن